สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

แสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้แทนไทยไปแข่งขัน เคมีโอลิมปิก ระหว่างประเทศครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 19-29 ก.ค. 2561

ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะประธานอนุกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ กล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้แทนไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 19-29 ก.ค. 2561 ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก และกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

ผลการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 เหรียญ ได้แก่

 • นายภูริทัต สุขอนันต์ชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 3 เหรียญ ได้แก่

 • นางสาวพิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • นายภัคพล ธาดาวศิณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ทีมผู้แทนนักเรียนไทยและคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย

 1. ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน (หัวหน้าทีม)
 2. ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร (รองหัวหน้าทีม)
 3. ผศ.ดร.อมราวรรณ อินทศิริ (ผู้ช่วยหัวหน้าทีม)
 4. นายเจริญศักดิ์ เมืองแก้ว (ผู้จัดการทีม)
 5. รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข (Steering Committee)
 6. น.ส.พิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ (ผู้แทนประเทศไทย)
 7. นายภัคพล ธาดาวศิณ (ผู้แทนประเทศไทย)
 8. นายภูริทัต สุขอนันต์ชัย (ผู้แทนประเทศไทย)
 9. นายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร (ผู้แทนประเทศไทย)

Facebook
Twitter
LinkedIn