สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการถวายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เคมีพื้นฐาน แด่พระภิกษุสงฆ์ประจำปี 2556

โครงการถวายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เคมีพื้นฐาน แด่พระภิกษุสงฆ์ประจำปี 2556 (โครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) สนับสนุนโดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับสำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม 2556   ณ โรงเรียนพระปริญัติธรรม จังหวัดน่าน   โดยมี ผศ. ดร. สุภกร  บุญยืน      ในฐานะคณะกรรมการบริหารสมาคม และผู้แทนสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  เข้าร่วมโครงการ

Facebook
Twitter
LinkedIn