สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 เรื่อง “นวัตกรรมวิจัยเคมี สู่ การพัฒนาธุรกิจ”(Innovative Chemistry : Opportunity for Entrepreneurship)

โครงการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 เรื่อง “นวัตกรรมวิจัยเคมี สู่ การพัฒนาธุรกิจ”(Innovative Chemistry : Opportunity for Entrepreneurship) จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และสาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่                8  มกราคม  2557   ณ  ห้องประชุมประชาสโมสร  2   โรงแรมเซ็นทารา  แอนด์ คอนเวนชัน  เซนเตอร์   จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาบรรยาย ซึ่งได้แก่

1)   ดร. เรวัต ตันตยานนท์ ที่ปรึกษา สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

2)   ดร. ปสุตา ปัญญาทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพรีเมียร์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ (Premier Innovation Center, PRICE)                       

 

01 02 03 04 05

Facebook
Twitter
LinkedIn