สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

เรื่อง การจัดเตรียมหลักสูตรเคมีเพื่อรองรับการขอใบประกอบวิชาชีพเคมี

จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ สาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ

ร่วมกับ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จัดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41)

3-1

Facebook
Twitter
LinkedIn