สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการห้องเรียนเคมีดาวรุ่นที่ 6

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  ได้จัดการทดลองเคมีในโรงเรียนแบบปลอดภัย โครงการ “ห้องเรียนเคมี DOW” ครั้งที่ 6 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หนองหารบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  กล่าวเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ  ตันตยานนท์ นายกกิตติคุณ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีกรรมการบริหารสมาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบจำนวน 21 ท่าน  ร่วมเป็นวิทยากร ในการบรรยายการฝึกเทคนิคและการฝึกเป็นวิทยากรแก่ครูระดับมัธยมศึกษา จำนวน  175 คน จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  ณ ห้อง  207 อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ผู้แทนจากสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมและรับฟังการบรรยาย

การอบรมดังกล่าว มุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้คุณครูระดับมัธยมศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้ และเข้าใจแนวคิดในการนำเคมีสีเขียวสู่ห้องเรียน และฝึกการใช้อุปกรณ์เคมีย่อส่วน สู่การปฎิบัติจริง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ คุณครูที่เข้าอบรมยังสามารถออกแบบ พัฒนาการทดลองด้วยตนเอง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยจะมีการประกวดคุณครูต้นแบบ ในเดือน ธันวาคม 2562 เพื่อเข้ารับรางวัลโล่พระราชทานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2020 ต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn