สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการ การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี การสอบครั้งที่ 4 จัดสอบในวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2556

01

รศ. ดร. ลัดดา มีศุข

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานความรู้เคมี

มีมหาวิทยาลัย /ภาควิชา/ สาขาเคมี  ส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมสอบจำนวน 21 มหาวิทยาลัย

จำนวนผู้สมัครสอบจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,282  คน

ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจกระดาษคำตอบ 

(โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร)

กรรมการออกข้อสอบ      ครั้งที่ 4      จำนวน 56  ท่าน

กรรมการคัดเลือกข้อสอบ ครั้งที่ 4      จำนวน  5   ท่าน

กรรมการทบทวนข้อสอบ  ครั้งที่ 4      จำนวน 15  ท่าน

02

กรรมการทบทวนข้อสอบวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์

03

กรรมการทบทวนข้อสอบวิชาเคมีวิเคราะห์

04

กรรมการทบทวนข้อสอบวิชาเคมีอินทรีย์

05

07 06

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

08 09

ศูนย์สอบ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

10 11

ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

12 13

ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 14

ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Facebook
Twitter
LinkedIn