สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการ การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 5 จัดสอบครั้งที่ 5 ในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2557

โครงการ การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 5 การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 5 จัดสอบครั้งที่ 5 ในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2557

ในการนี้นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร. ลัดดา มีศุข  ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานความรู้เคมี   และคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการต่างๆ ในโครงการดังกล่าว  ในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 5 ได้มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการในการออกข้อสอบจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยมีมหาวิทยาลัย / ภาควิชา / สาขาเคมี  ส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมสอบจำนวน 14 มหาวิทยาลัย และผู้สมัครสอบจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 671 คน  สำหรับการประเมินผล           การสอบครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

01

06

07

08

09

11

13

15

14

12

Facebook
Twitter
LinkedIn