สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการ การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้ทางเคมี ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7

1. การสอบครั้งที่ 6 หรือ SCT#6 สอบ วันที่ 21-22 พย.58 (รับสมัคร ตั้งแต่ 10-30 กย 58)

2. การสอบครั้งที่ 7 หรือ SCT#7 สอบวันที่ 19-20 ธค.58 (รับสมัคร ตั้งแต่ 10 กย -30 ตค 58)

สมัครได้ที่ https://chemsocthai.org/register/

Facebook
Twitter
LinkedIn