สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการ การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7

การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 6 จัดสอบ ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558

การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 7 จัดสอบ ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

ในการนี้นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร. ลัดดา มีศุข  ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานความรู้เคมี และกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการต่างๆ ในโครงการดังกล่าว  การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7 นี้ได้มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ และคณะกรรมการทบทวนข้อสอบ โดยมี ภาควิชา / สาขาเคมี  ส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมสอบจำนวน 14 มหาวิทยาลัย มีจำนวนผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 932 คน  สำหรับการประเมินผลการสอบครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

5-5 5-4 5-3 5-2 5-1

Facebook
Twitter
LinkedIn