สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการ การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 12 และ ครั้งที่ 13 (SCT12 และ SCT13)

หลักการและเหตุผล

ความรู้และความเข้าใจเคมีเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะงานเกือบทุกประเภทจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีเสมอ หากมีความรู้และความเข้าใจเคมีไม่เพียงพอและไม่ถ่องแท้ ย่อมมีโอกาสก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจและก่อให้เกิดโทษต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นจึงควรมีระบบรับรองมาตรฐานความรู้เคมีของนักเคมีและบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเคมีในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้สาธารณชนและสังคมมั่นใจในความปลอดภัย และยอมรับการประกอบวิชาชีพของนักเคมีมากขึ้น สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องนี้ จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทยร่วมประชุมกับสมาคมเคมีฯ ซึ่งได้มีการพิจารณาอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมหลายครั้ง จนกระทั่วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่ประชุมได้มีความเห็นพ้องกันให้มีการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี โดยมีมติให้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ดำเนินการ และภาควิชาเคมีหรือหน่วยงานเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการเป็นศูนย์สอบ และออกข้อสอบ เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพดี ครอบคลุมทุกหัวข้อของเรื่องสำคัญและเรื่องจำเป็นที่ต้องรู้สำหรับการประกอบวิชาชีพเคมี ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเชื่อมั่นนักเคมีไทยเพิ่มขึ้น และเป็นการเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ด้วย

การสอบครั้งแรก จัดขึ้น เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 มีภาควิชา/สาขาเคมี ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมสอบ 23 แห่ง มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 1179 คน หลักจากนั้นสมาคม ให้มีการจัดสอบปีละ 1 ครั้ง จนกระทั่งปี 2558 เป็นต้นมา สมาคมฯ จึงมีมติให้จัดสอบปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ ภาควิชา/สาขาเคมี ได้เลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะให้นิสิต นักศึกษาในภาควิชา/สาขาเคมีของตนเข้าสอบได้ และตั้งแต่การสอบครั้งที่ 10, 11 สมาคมฯ มีมติให้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่สอบผ่านบางรายวิชาตั้งแต่ร้อยละ 60 ด้วย จากเดิมซึ่งมอบเกียรติบัตรให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ทุกวิชา (เกณฑ์การสอบผ่าน โปรดดูข้างล่างนี้)

วัตถุประสงค์

Ø เพื่อสร้างมาตรฐานความรู้เคมีของประเทศไทยสำหรับการประกอบวิชาชีพเคมี

Ø เพื่อส่งเสริมให้นักเคมีไทยพัฒนาความรู้ความสามารถของตนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

Ø เพื่อทำให้ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเชื่อมั่นในความสามารถของนักเคมีไทย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมป์ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วิธีดำเนินการ

  1. ออกข้อสอบโดยกรรมการ และผู้แทนจากภาควิชาเคมีหรือหน่วยงานเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย (โดยสมาคมเคมี ขอให้อาจารย์จากภาควิชา/สาขาเคมีช่วยออกข้อสอบ และเก็บไว้ในคลังข้อสอบ)
  2. คัดเลือกข้ออบ ทบทวน และตรวจทานโดยคณะกรรมการที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ แต่งตั้งขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น และเหมาะสม
  3. สมาคมฯ จัดทำต้นฉบับข้อสอบ และส่งไปยังภาควิชาเคมีหรือหน่วยงานเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยที่แสดงความจำนงในการเป็นศูนย์สอบ พร้อมกับกระดาษคำตอบแบบตรวจด้วยคอมพิวเตอร์
  4. ศูนย์สอบจัดสอบ 5 วิชา ตามวันและเวลาที่กำหนด พร้อมกันทุกศูนย์สอบทั่วประเทศไทย
  5. ศูนย์สอบส่งกระดาษคำตอบทางไปรษณีย์ ให้หน่วยงานผู้ตรวจข้อสอบ ซึ่งสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จะแจ้งให้ศูนย์สอบทราบพร้อมการส่งกระดาษคำตอบ
  6. รับรองผลสอบโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ
  7. สมาคมฯ แจ้งผลการสอบแยกแต่ละศูนย์สอบ

ลักษณะข้อสอบ

Ø เป็นข้อสอบแบบปรนัยให้เลือกตอบ มี 4 ข้อเลือก

Ø ข้อสอบมี 5 สายวิชา คือ เคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอินทรีย์ และชีวเคมี เนื้อหาเป็น

ความรู้เคมีพื้นฐาน

Ø เน้นความรู้พื้นฐาน ชั้นปีที่ 1-2 (หรือ 3 ด้วยในกรณีสายวิชาชีวเคมี) รวมความรู้ด้านปฏิบัติการ และสเปกโทรส

โกปี ด้านเคมีวิเคราะห์ ด้วย

Ø ข้อสอบแต่ละสายวิชามีคำถาม 50 ข้อ และกำหนดเวลาสอบวิชาละ 5 ชั่วโมง

เกณฑ์สอบผ่านและผลประโยชน์ของผู้สมัครสอบ

Ø ผู้ที่สอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตรจาก

สมาคมเคมี

ทั้งนี้ผู้สอบสามารถเก็บคะแนนรายวิชาที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ไว้ได้ เพื่อเอามารวมกันกับการสอบครั้งต่อ

ไป (ครั้งที่ติดกัน) เมื่อรวมทุกวิชาและผ่านเกณฑ์ จะได้รับเกียรติบัตรเช่นกัน

Ø ตั้งแต่การสอบครั้งที่ 11 เป็นต้นไป สมาคมฯ มีมติมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่มีคะแนนสอบบางรายวิชาตั้งแต่

ร้อยละ 60 ด้วย

Ø พิธีมอบเกียรติบัตรจะจัดขึ้น ในช่วงการประชุม PACCON ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

(7-8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมเคมีฯ ณ ไบเทค บางนา)

การสมัครสอบ

  • ผู้สนใจสมัครสอบ สมัครที่ภาควิชา/สาขาที่สังกัด ค่าสมัครสอบคนละ 150 บาท** ต่อครั้ง (ในกรณีที่ภาควิชารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ) โดยภาควิชา/สาขา (ศูนย์สอบ) รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร และค่าสมัครสอบแล้วโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อสมาคมเคมี ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์-รพ.รามาธิบดี เลขที่บัญชี 090-716642-5 และส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดของศูนย์ส่งไปที่ รศ.ดร.ลัดดา มีศุข ที่อีเมล [email protected] (รายชื่อผู้สมัคร โปรดใช้แบบฟอร์ม ที่สมาคมส่งไฟล์ให้ศูนย์สอบ) นิสิต นักศึกษา ผู้สมัครสอบจะได้รับสิทธิเป็นสมาชิกสมาคมเคมี 1 ปี โดยไม่ต้องเขียนใบสมัคร แต่เมื่อต้องการใช้สิทธิสมาชิกสมาคมเคมี (เช่น ต้องการส่วนลดในการลงทะเบียนการประชุมวิชาการ PACCON สามารถติดต่ออาจารย์ลัดดา (โทร 081 929 8532, E-mail [email protected]) หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณรุ่งนภา เกาะแก้ว (โทร 02 201 7478, 080 295 5556 E-mail: [email protected]) เพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้ต่อไป
  • ผู้สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงว่าผ่านการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ

หมายเหตุ

ตั้งแต่การสอบครั้งที่ 12 สมาคมเคมีฯอาจจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสอบแทนภาควิชา/สาขาเคมี ซึ่งจะมีการหารือในเรื่องนี้ ในการประชุมหัวหน้าภาควิชา ครั้งต่อไป ที่จะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเดือน พฤศจิกายน หรือธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

Facebook
Twitter
LinkedIn