สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการ “ห้องเรียนเคมี DOW” เพื่อเผยแพร่แก่ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจังหวัดระยอง

โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ดาวน์ เคมีคอล จำกัด  และเขตการศึกษาจังหวัดระยอง

ได้จัดการสอนการทดลองเคมีในโรงเรียนแบบปลอดภัย  โครงการ “ห้องเรียนเคมี DOW”  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

1)  เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนแก่ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจังหวัดระยอง

2)  เพื่อให้มีการสอนการทดลองเคมีในโรงเรียนจังหวัดระยอง

        กิจกรรมใน โครงการ “ห้องเรียนเคมี DOW”  แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้

                3.1 กิจกรรมระยะที่ 1 เมื่อวันที่   6 – 8   กุมภาพันธ์   2557  สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้ รศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ และ ผศ. ดร. สุภกร บุญยืน เป็นวิทยากร เพื่ออบรมครู จำนวน 100 คน ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
01
                3.2  กิจกรรมระยะที่ 2 เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2557  สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ   ได้มอบหมายให้   รศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ เป็นวิทยากร เพื่ออบรมครู ครั้งที่ 2 จำนวน 100 คน ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
02
                3.3  กิจกรรมระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557–วันที่ 1 สิงหาคม  2557 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  ได้มอบหมายให้ รศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ และ ผศ. ดร. สุภกร บุญยืน ดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อตรวจและประเมินการสอนการทดลองเคมีแบบย่อส่วน  ตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระยอง จำนวน 22 โรงเรียน
03
                3.4 กิจกรรมระยะที่ 4 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้                  รศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อตัดสินรางวัล “ครูต้นแบบวิทยาสตร์ดีเด่นโครงการห้องเรียน      เคมีดาว” คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ระยองเขต 1 เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน   ทั้งนี้ได้นำเสนอในรูปแบบบูธและการทดลองบรรยายสรุป  ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ได้แก่  อ.ดร. บุญนาค สุขุมเมฆ  ผศ.ดร. บุณยรัศมิ์ สุขเขียว ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการห้องเรียนเคมีดาว ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

04 05 06 07

Facebook
Twitter
LinkedIn