สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการ The Workshop in Cambodia for high school Teachers in Cambodia วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2556 โดย รศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ และนิสิต จำนวน 5 คน

โครงการ The Workshop in Cambodia for high school Teachers  in  Cambodia  วันที่  29 – 30 สิงหาคม 2556 โดย รศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ และนิสิต จำนวน 5 คน  ได้จัดชุดการทดลองวิทยาศาสตร์ 200 ชุด พร้อมทำ Workshop และ บรรยาย ให้กับ คณาจารย์จาก High School และจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  นักวิจัย และนักศึกษาในประเทศกัมพูชา ราว  270 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิก Chemical Society of Cambodia  โครงการจัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และ Chemical Society of Cambodia  (CCS), Department of Chemistry and Food, Institute of Science and Technology of the Royal Academy of Cambodia และได้รับการสนับสนุนจาก CHEMSPEC

สำหรับชุดการทดลองวิทยาศาสตร์ 10 การทดลอง ประกอบด้วย

Water Electrolysis

Hydrogen Explosion

Copper Electrodeposition

Smoke Simulation

Acid Rain

Decomposition of hydrogen peroxide

Formation and transformation of carbon dioxide gas

Generation of chlorine gas and its properties

Oxidation number

Concentration and reaction rate (chemical clock)

01

02 03

Facebook
Twitter
LinkedIn