สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

12th AIMECS 2019 AFMC International Medicinal Chemistry Symposium, Istanbul, Turkey September 8-11, 2019

Deadlines
Early Bird Registration: 17 June, 2019
Abstract Submission Deadline
– Oral Communication: 17 June, 2019
– Poster Communication: 31 July, 2019

AFMC-AIMECS meetings are the most important international event organized by the Asian Federation for Medicinal Chemistry (AFMC) on the biennial years since its first meeting held in Japan in 1997. AFMC-AIMECS meetings provide a very important and beneficial opportunity for the medicinal chemists to stimulate the exchange of ideas, and to evaluate new methods and new lines of investigation for the contribution to the global progress of drug design and development.

Following the traditions of AFMC-AIMECS meetings, the 12th AIMECS 2019 will also provide an international forum for presentation and discussion, by both highly skilled professionals and young scientists from academia and/or industry by featuring invited lectures, oral talks and poster presentations of recent progress and future trends in all aspects of Medicinal Chemistry.

AFMC-AIMECS 2019 will include sessions organized by the American Chemical Society (ACS) Division of Medicinal Chemistry and the European Federation of Medicinal Chemistry (EFMC) as the participating organizations.

The Scientific Program of the Conference will include invited lectures, oral communications, and poster presentations and the scientific program will comprise parallel sessions in order to give chance to present maximum number of oral communications for discussing on their participated fields.

To see the symposium related topics, please visit the Symposium webpage Programme/Topics section page; http://www.aimecs2019.org/topic

Facebook
Twitter
LinkedIn