สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ฯ (สคท.) ขอแสดงความยินดีประกาศ “รางวัลเกียรติยศนักเคมีอาวุโส ปี 2564”

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ฯ (สคท.) ขอแสดงความยินดีประกาศ “รางวัลเกียรติยศนักเคมีอาวุโส ปี 2564” เพื่อเชิดชูเกียรตินักเคมีอาวุโสที่ได้สร้างคุณูปการเป็นที่ประจักษ์ชัด ทำให้เกิดความก้าวหน้ากับวงการวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ของประเทศไทยอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แด่ นักเคมีอาวุโส จำนวน 9 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ (ตามลำดับอักษร)

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กฤษณา ชุติมา

2. รองศาสตราจารย์ ดร.กำจัด มงคลกุล

3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทพ เชียงทอง

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์

5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล

6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์

8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์

ขอความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่ดีงามจงบังเกิดแด่ท่านนักเคมีอาวุโสทุกท่านสืบไป

Facebook
Twitter
LinkedIn