สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เกี่ยวกับสมาคม

ประวัติโดยย่อ

เดิมศูนย์รวมนักเคมีในประเทศไทยอยู่ที่ สาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมเคมีเกิดขึ้นในสมัยที่ ศาสตราจารย์ ดร.กำจร มนุญปิจุ ดำรงตำแหน่งประธานสาขาเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยท่านได้รับเชิญจาก UNESCO ให้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างนักเคมีทั่วโลก ซึ่งในสมัยนั้นมีสมาคมเคมีของประเทศต่างๆจำนวนมาก แล้วที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้ UNESCO จัดตั้ง International Oganization of chemical Science of Development (IOCD) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือให้เกิดความร่วมมือในการทำวิจัย และสร้างเครือข่ายระหว่างนักเคมีในประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่ำและประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1981 ในขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร.กำจร มนุญปิจุจึงได้ร่วมกับผู้แทนสมาคมของประเทศต่างๆ ในเอเชียก่อตั้ง Federation of Asian Chemical Societies (FACS) ในปี ค.ศ.1979 (พ.ศ.2522)  และก่อตั้งสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่   23 มิถุนายน พ.ศ.2523 เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรระดับนานาชาติต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ.2523 – 2549

ชื่อของสมาคมได้เปลี่ยนจากเดิม “สมาคมเคมี” เป็น “สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 2,500 คน

ปรัชญา

นำความรู้เคมีพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาคมที่ดีขึ้น

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์รวมของนักวิชาชีพ นักอุตสาหกรรม และนักวิชาการด้านเคมี ในการพัฒนาสังคมทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

เป้าหมาย

1)   ส่งเสริมและสร้างภาพพจน์อันดีของวิชาชีพเคมี

2)   ชึ้นำสังคมและให้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับเคมี

3)   มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพ และอุตสาหกรรมเคมีไทย

4) มีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับนานาชาติ