สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รายนามผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ วาระปี 2561-2563

ผู้สมัครหมายเลข 1.

ผู้สมัครหมายเลข 2.

ผู้สมัครหมายเลข 3.

ผู้สมัครหมายเลข 4.

ผู้สมัครหมายเลข 5.

ผู้สมัครหมายเลข 6.

ผู้สมัครหมายเลข 7.

ผู้สมัครหมายเลข 8.

ผู้สมัครหมายเลข 9.

ผู้สมัครหมายเลข 10.

ผู้สมัครหมายเลข 11.

ผู้สมัครหมายเลข 12.

ผู้สมัครหมายเลข 13.