สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ASEAN Science Leadership Programme (ASEAN SLP)

ประชาสัมพันธ์และเชิญนักวิจัยสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Science Leadership Programme (ASEAN SLP)

ระหว่าง 7-11 กันยายน 2560 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

หมดเขตรับสมัคร 7 กรกฎาคม 2560

ผู้ประสานงาน : Mr. Hendy Putra Herman (Tel. No.: +6 03 6203 0633 Email: [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://globalyoungacademy.net/activities/asean-science-leadership-programme/

 

Download ASEAN-SLP 2017 Call for Applications

Download ASEAN-SLP 2017 ApplicationForm

 

Facebook
Twitter
LinkedIn