สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การอบรมเคมีแบบย่อส่วน (BBL-CST Small Scale Chemistry for High School Teacher) ณ Universitas Negeri Medan ณ เมืองเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2565

สมาคมเคมีเเห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ Chemistry Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Negeri Medan เมืองเมดาน อินโดนีเซีย จัดการอบรม เคมีแบบย่อส่วน (BBL-CST Small Scale Chemistry for High School Teacher) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีครูทั้งสิ้น 70 คน และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะเป็นครูในอนาคตอันใกล้จำนวน 30 คน

พิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

  1. ศาสตราจารย์ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ผู้อำนวยการโครงการฯ
  2. Mr. Agus Salim Region Head Medan, Permatabank, a subsidiary of Bangkok Bank public Company Limited,
  3. Prof.Dr. Harry Agusnar Advisor to the Chemical Society of Indonesia, North Sumatera,
  4. Dr. H. Asren Nasution, MA Education Head Office of North Sumatera
  5. Prof. Drs. Manihar Situmorang, Vice of Rector IV, Universitas Negeri Medan

หัวข้อการอบรม ประกอบด้วยการทดลองจำนวน 9 การทดลอง ซึ่งเป็นการบรรยายร่วมกับครูต้นแบบของประเทศที่ได้อบรมมาแล้วในครั้งที่ 1-2 ดังนี้

หัวข้อ/การทดลองวิทยากรครูต้นแบบของอินโดนีเซีย
ทำไมจึงควรสอนเคมีแบบย่อส่วนในโรงเรียนศ. ดร ศุภวรรณ ตันตยานนท์Ms.Laurensia
การแพร่ของแก๊สรศ.ดร.สุภกร บุญยืนMs.Ratna Meitarini
การแยกทองแดงด้วยไฟฟ้าMr.Muhammad Imaduddin
การละลายน้ำของแก๊สแอมโมเนียMs.Laurensia
การไทเทรตกรดแก่กับเบสแก่รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิชMs.Nungky Purwasusanti
พีเอช อินดิเคเตอร์Mr.Muhammad Imaduddin
การแยกน้ำด้วยไฟฟ้าMs.Ratna Meitarini
ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับคาร์บอเนตดร.องอาจ ธเนศนิตย์Ms.Laurensia
สมบัติของแก๊สออกซิเจนMr.Muhammad Imaduddin & Mr.Nurul Cholis
กฎทรงมวลMs.Laurensia

BBL-CST Small Scale Chemistry for High School Teacher workshop

At Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

19-20 September 2022

Chemical Society of Thailand and Chemistry Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Negeri Medan, Indonesia organized the BBL-CST Small Scale Chemistry workshop for 100 teachers in Sumatra Island from 19-20 September 2022. This workshop was sponsored by Bangkok bank, Thailand.

The opening ceremony were honored by

  1. Mr. Agus Salim Region Head Medan, Permatabank, a subsidiary of Bangkok Bank public Company Limited,
  2. Prof. Dr. Harry Agusnar Advisor to the Chemical Society of Indonesia, North Sumatera,
  3. Dr. H. Asren Nasution, MA Education Head Office of North Sumatera and
  4. Prof. Drs. Manihar Situmorang, Vice of Rector IV, Universitas Negeri Medan 

The 9 experiments were taught in English with cooperation with former teacher workshop as the translation as follow

TopicSpeakersTranslators
Why small scale chemistry lab?Prof. Dr. Supawan TantayanontMs.Laurensia
Interdiffusion of GasesAssoc. Prof. Dr. Supakorn BoonyernMs.Ratna Meitarini
Electrochemical Separation of CopperMr.Muhammad Imaduddin
Solubility of AmmoniaMs.Laurensia
Titration of Strong acid and Strong baseAssoc. Prof. Dr. Noppavan ChanunpanichMs.Nungky Purwasusanti  
pH IndicatorsMr.Muhammad Imaduddin
Electrolysis of WaterMs.Ratna Meitarini
Reaction of Acid and CarbonateDr. Ong-art TanetnitMs.Laurensia
Property of Oxygen gasMr.Muhammad Imaduddin & Mr.Nurul Cholis
The Law of Conservation of MassMs.Laurensia
Facebook
Twitter
LinkedIn