สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

Call for Nominations: 2019 Ryoji Noyori ACES Award

Call for Nominations: 2019 Ryoji Noyori ACES Award

Nominations are now open for the 2019 Ryoji Noyori ACES Award. The award recognizes outstanding scientific work in chemistry and will be presented at the 18th ACC, Taipei, Taiwan, December 2019. Please submit your nomination by 30 April 2018.

LINK: http://www.chemistryviews.org/view/noyoriacesaward.html

Facebook
Twitter
LinkedIn