สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Category: Activities

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ที่ได้รับรางวัลสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ดีเด่น สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย ประจำปี 2567

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ข

Read More »