สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ติดต่อสมาคม

E-Mail : [email protected]

โทร 080-295-5556 , 0-2201-7478

75/7  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถ.พระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 (ห้อง 317 ชั้น 3 อาคารสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์)

แบบฟอร์มติดต่อ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปภัมภ์

Contact Form