สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานเคมี สำหรับนักเคมี นักวิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี

วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี เรียนรู้ทักษะเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเทียบเคียงได้กับ ความรู้ที่เรียนในระดับปริญญาตรี และความรู้เพิ่มเติม เพียงพอตามที่สภาวิชาชีพกำหนด

ขอเลื่อนการอบรม “ความรู้พื้นฐานเคมี” ด้วยขณะนี้มีผู้สมัครจำนวนน้อย หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทรายภายหลัง
ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ใน web ของสมาคมเคมีซึ่งได้ทำการปรับปรุงแล้ว

สมัครอมรบได้ที่ : https://chemsocthai.org/workshop-registration-page/

 

A4-4

Facebook
Twitter
LinkedIn