สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขยายระยะเวลาปิดรับสมัครรางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2563 (CST Awards 2020)

ด้วยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเคมีของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลประกอบกับการที่สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯได้เข้าเป็นสมาชิกของ Federation of Asian Chemical Societies (FACS) และภาคีสมาชิกของ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) โดยเฉพาะ FACS ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการมอบรางวัลให้นักเคมีที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้พิจารณา     ให้มีการมอบรางวัลระดับประเทศ ในประเภทที่สอดคล้องกันกับองค์กรข้างต้น และประเภทอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 โดยในปี พ.ศ. 2563 นี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลเป็นจำนวน 9 ประเภทดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 CST Distinguished Chemist Award 2020 (สาขา เคมีอินทรีย์)

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  (หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)
 • เป็นผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น ในสาขาเคมีที่กำหนดในแต่ละปี (เคมีเชิงฟิสิกส์  เคมีอินทรีย์  เคมีอนินทรีย์  หรือ เคมีวิเคราะห์) โดยในปีนี้กำหนดให้เป็นสาขา เคมีอินทรีย์
 • เป็นผู้มีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี รวมปีที่มีการพิจารณาให้รางวัล
 • พิจารณาดัชนี h-index ของผู้สมัครด้วยโดยจะถือค่า h-index ที่ประมวลได้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 • เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรวิจัยทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • ผู้ได้รับรางวัลจะถูกเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา Federation of Asian Chemical Societies (FACS) Awards ต่อไป
 • มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ประกาศรับสมัคร
 • สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อ
 • สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
 • ปิดรับสมัครวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ใบสมัครประเภทที่ 1 (docx) (pdf)


ประเภทที่ 2 CST Distinguished Young Chemist Award 2020 (สาขา เคมีเชิงฟิสิกส์)

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)
 • เป็นผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น ในสาขาเคมีที่กำหนดในแต่ละปี (เคมีเชิงฟิสิกส์  เคมีอินทรีย์  เคมีอนินทรีย์ หรือเคมีวิเคราะห์) โดยในปีนี้กำหนดให้เป็นสาขา เคมีเชิงฟิสิกส์
 • เป็นผู้มีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปี รวมปีที่มีการพิจารณาให้รางวัล
 • พิจารณาดัชนี h-index ของผู้สมัครด้วยโดยจะถือค่า h-index ที่ประมวลได้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 • เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรวิจัยทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • ผู้ได้รับรางวัลจะถูกเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา Federation of Asian Chemical Societies (FACS) Awards ต่อไป
 • มีอายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ประกาศรับสมัคร
 • สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อ
 • สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
 • ปิดรับสมัครวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ใบสมัครประเภทที่ 2 (docx) (pdf)


ประเภทที่  3 CST  Award for Distinguished Contribution to Economic Advancement 2020

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเป็นผู้มีบทบาทในการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ และ/หรือ อุตสาหกรรม โดยประยุกต์การใช้ผลงานวิจัยด้านเคมีในภูมิภาคเอเชียหรือภายในประเทศไทย
 • มีผลงานตีพิมพ์ หรือ สิทธิบัตร หรือ งานประดิษฐ์ ในช่วง 10 ปี รวมปีที่มีการพิจารณาให้รางวัล
 • ผลงานข้างต้นต้องมีการนำไปใช้จริงในประเทศไทย และ/หรือ ในประเทศที่เป็นสมาชิก FACS
 • สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
 • ปิดรับสมัครวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ใบสมัครประเภทที่ 3 (docx) (pdf)


ประเภทที่  4  CST  Award for Distinguished Contribution to Chemical Education  2020

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)
 • ผู้สมัครมีบทบาทในการพัฒนาด้านเคมีศึกษาในประเทศไทย
 • มีผลงานตีพิมพ์ โครงการ นวัตกรรม สิทธิบัตร และ งานประดิษฐ์ ในช่วง 10 ปี รวมปีที่มีการพิจารณาให้รางวัล
 • ผลงานข้างต้นต้องมีการนำไปใช้จริงในประเทศไทย และ/หรือ ในประเทศที่เป็นสมาชิก FACS
 • สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อ
 • สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
 • ปิดรับสมัครวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ใบสมัครประเภทที่ 4 (docx) (pdf)


ประเภทที่ 5 Wiley-CST Award for Contribution to Green Chemistry 2020

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)
 • พิจารณาจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารวิชาการ ที่ผู้สมัครเสนอเพื่อรับการพิจารณา หรือ ผลงานวิชาการด้าน Green Chemistry
 • ส่วนหนึ่งของผลงานต้องทำในประเทศไทย และได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
 • ที่อยู่ผู้สมัคร (affiliation) ที่ปรากฏในบทความที่เสนอเพื่อรับการพิจารณาต้องเป็นหน่วยงานในประเทศไทย
 • อายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ประกาศรับสมัคร
 • เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรวิจัยทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อ
 • สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
 • ปิดรับสมัครวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ใบสมัครประเภทที่ 5 (docx) (pdf)


ประเภทที่ 6 Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2020

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)
 • ผลงานวิจัยที่เผยแพร่เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก (กรุณาแนบเล่มวิทยานิพนธ์ หรือ สำเนา 1 ชุดที่ลงนามรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อประกอบการพิจารณา และสมาคมเคมีจะคืนกลับให้เมื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเสร็จสิ้น และประกาศผลเรียบร้อย)
 • ต้องเป็นวิทยานิพนธ์ของสถาบันการศึกษา หรือ หน่วยงานอื่นที่สามารถให้ปริญญาได้ ในประเทศไทย
 • ส่วนหนึ่งของงานวิจัยต้องทำในประเทศไทย และได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • จะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว  ณ วันที่ส่งใบสมัคร
 • จบการศึกษาในปี 2562 หรือ 2563
 • สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อ
 • สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
 • ปิดรับสมัครวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ใบสมัครประเภทที่ 6 (docx) (pdf) 


ประเภทที่ 7  Shimadzu-CST Young Chemist Award 2020

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)
 • เป็นผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่น
 • เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรวิจัยทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • ผู้สมัครต้องแนบบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ มีจำนวนไม่เกิน 1000 คำ (1000 word essay) ในด้านเคมี หรือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเคมี และมีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในขั้นสูง
 • มีอายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ประกาศรับสมัคร
 • สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อ
 • สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
 • ปิดรับสมัครวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ใบสมัครประเภทที่ 7 (docx) (pdf)


ประเภทที่ 8 Metrohm-CST Young Chemist Award 2020

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)
 • เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท มีผลงานวิจัยส่วนหนึ่งจากโครงงานพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์โดดเด่นในสาขาเคมี
 • หรือจบการศึกษาในปี 2562 หรือ 2563
 • ผู้สมัครต้องแนบผลงานวิจัย ในรูปแบบบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ 1 หน้า A4  มีจำนวนไม่เกิน  500 คำ   (ไม่เกิน 500 word essay)ในด้านเคมีวิเคราะห์ ด้านการไทเทรต หรือไอออนโครมาโทกราฟี หรือเคมีไฟฟ้า หรือสเปกโทร-สโกปี  หรือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเคมี และมีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์
 • สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อ
 • สมัครได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
 • ปิดรับสมัครวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ใบสมัครประเภทที่ 8 (docx) (pdf)


ประเภทที่ 9 DOW-CST Award for Distinguished School Science Teacher 2020

เกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ (หากยังมิได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิกพร้อมแนบสำเนาหลักฐานการเป็นสมาชิกมาพร้อมใบสมัคร)
 • ผู้สมัครต้องเป็นครูหรืออาจารย์ในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชนในประเทศไทย
 • พิจารณาจากผลการทดลองที่ใช้เทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน ที่ผู้สมัครเสนอเพื่อพิจารณา
 • การทดลองดังกล่าวต้องสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรของโรงเรียนและได้มีการนำไปสอนจริงแล้ว
 • สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือ สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้เสนอชื่อ
 • สมัครได้ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น
 • ปิดรับสมัครวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

การสมัคร

 • กรอกรายละเอียดในใบสมัครของประเภทรางวัลที่ต้องการสมัคร ซึ่งสามารถ Download ได้จาก website ของสมาคมเคมี
 • ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • กรุณาระบุค่า Journal Impact factor และ/หรือ Number of Citation, และ/หรือ h-Index ในปีปัจจุบัน เฉพาะประเภทรางวัลที่ 1-8 ในแบบฟอร์มใบสมัคร (สำหรับ Paper ที่นำส่งให้ คณะกรรมการพิจารณา)

ใบสมัครประเภทที่ 1-8 และเอกสารทั้งหมด กรุณาส่งไปรษณีย์ มายัง

ใบสมัครประเภทที่ 9  และเอกสารทั้งหมด กรุณาส่งไปรษณีย์ มายัง

และโปรดส่งสำเนาเฉพาะใบสมัครทุกประเภทส่งมายังอีเมล [email protected] ด้วย

กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ปรากฏในอีเมลเป็นสำคัญ

เอกสารประกาศรางวัล CST 2020

ประกาศ

ใบสมัครรางวัลประเภทที่ 1-4 (docx) (pdf)

ใบสมัครรางวัลประเภทที่ 5 (docx) (pdf)

ใบสมัครรางวัลประเภทที่ 6 (docx) (pdf)

ใบสมัครรางวัลประเภทที่ 7 (docx) (pdf)

ใบสมัครรางวัลประเภทที่ 8 (docx) (pdf)

 

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลหากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยจะต้องเสนอชื่อส่งไปแข่งขัน  ระดับประเทศ ในนามของสมาคมจะไม่สามารถเลือกประเทศที่จะแข่งขันได้ 

Facebook
Twitter
LinkedIn