สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST Award ประจาปี 2565

โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญชวนครูระดับมัธยมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการประกวด

โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST ประจำปี 2565

เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการเรียนวิทยาศาตร์แก่เยาวชน บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีให้มีการใช้อุปกรณ์การทดลองแบบย่อส่วนที่ปลอดภัย ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทำการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้น ซึ่งโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” นี้ เน้นพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการทดลองเคมี เพื่อเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพของครูและนักเรียน ด้วยเทคนิคการปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) อันเป็นวิธีการเรียนรู้การทดลองเคมีที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ด้วยเทคนิคที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และที่ผ่านมาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ โดยได้มีการนำไปใช้กับโรงเรียนในต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำเอาหลักสูตรนี้ มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาการประกวดโครงงาน

  • บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565 เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
  • ช่วง วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2565 การสัมภาษณ์ทีมที่เข้ารอบที่ 2
  • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 2022 DOW-CST Award

หมายเหตุ * การนำเสนอโครงงานในรอบชิงชนะเลิศจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้เข้าประกวดได้รับทราบอีกครั้ง โดยผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานด้วยตนเอง ทีมละไม่เกิน 15 นาที/โรงเรียน โดยทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดต้องเตรียมชุดโครงการ เอกสาร/ ข้อมูล นำเสนอโดยสมาชิกในทีม (นักเรียน) ในวันประกวด

ทุกทีมที่สมัครต้องส่งเอกสาร 3 อย่างดังต่อไปนี้

  1. ทีมที่สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร DOW-CST Award 2022 ให้ครบถ้วน โดยผู้สนใจสามาคมดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย https://chemsocthai.org
  2. ทีมที่สมัครต้องส่งคลิปวีดีโอโชว์การทดลอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ขนาดไม่เกิน 1 Gb) มาที่คุณรุ่งนภา เกาะแก้ว ทางอีเมล์ cstawards.[email protected]
  3. ทีมที่สมัครต้องกรอกรายละเอียดโครงงานประกวดตามเอกสารประกอบการสมัครเป็นไฟล์ Microsoft Word ให้ครบถ้วน

เอกสารดาวน์โหลด

Download ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัล DOW-CST Award_2565
Download ข้อมูลโครงงานประกวดรางวัล 2022 Dow-CST Award
Download Application Form for DOW-CST Award 2022


ปิดรับสมัคร

โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST ประจำปี 2565
Facebook
Twitter
LinkedIn