สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

European Chemical Society anniversary celebration

President Pilar Goya of European Chemical Society (EuChemS) invited Federation of Asian Chemical Societies (FACS) to join its 50th

anniversary celebration. The event was held online on Friday, 3 July 2020, 10:00 – 11:30 CEST. You may check the Video Link of

“EuChemS 50th anniversary online celebration” at

between 1h1m11s–1h4m45s.

In addition, the celebration card to European Chemical Society shows in

the Video Link of “Birthday Card from FACS” at

Facebook
Twitter
LinkedIn