สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

Final call to submit abstract for International Chemical Congress 2018 (ICC-2018) in Nepal

Final call to submit abstract for International Chemical Congress 2018 (ICC-2018) in Nepal

Nepal Chemical Society (NCS) in co-operation with Department of Chemistry, Birendra Multiple Campus, Bharatpur, Tribhuvan University is organizing an International Chemical Congress (ICC-2018) on Chemistry for Sustainable Development, which is going to be held on March 8-10, 2018 in Sauraha, Chitwan, Nepal.

The ICC-2018 aims to capitalize on the rapidly growing field of chemistry and advanced materials, bringing together the expertise from across the international and national academic communities, as well as industry. The remarkable evolution of advanced materials has only been possible because of close collaborations between chemists, materials and biological scientists as well as industrialists. This conference aims to bring together such diverse specialists, and to understand the requirements of chemistry and advanced materials research for sustainable development in an emerging country like Nepal.

Please submit your abstract before January 30, 2018

More details available in the web site http://ncs.org.np/upcoming-events

Brochure-ICC-2018

Facebook
Twitter
LinkedIn