สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

FUNCTIONAL MOLECULAR MATERIALS

VIRTUAL SYMPOSIUM & WORKSHOP

28 – 29 MARCH 2022

To celebrate the 30th anniversary Walailak University, FuNTech would like to invite you to join the virtual symposium and workshop “Functional Molecular Materials”. This symposium is one of many academic event in the the 1st virtual Walailak Research Convention (WRC 2022) which has been arranged by Walailak University.

Aim for this symposium is to connect our current research collaborators with Thai and international researchers in the functional molecular materials together.

https://www.funtechwu.com/symposium2022

Facebook
Twitter
LinkedIn