สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

International Symposium on Pure & Applied Chemistry 2017 (ISPAC 2017) 8-10th June 2017 in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam

The theme of ISPAC 2017 is “Chemistry for Sustainable Socio-Economic Development”
Deadline for submission of abstracts: 31st March 2017
Deadline for Early-Bird Registration: 30th April 2017

ISPAC 2017 is a major international scientific meeting covering all areas of pure and applied chemistry including chemistry education, careers and codes of ethics. ISPAC 2017 will cover the following topics:

Pure Chemistry Applied Chemistry

Organic Chemistry

Physical Chemistry

Inorganic Chemistry

Bio-organic Chemistry

Coordination Chemistry

Organometallic Chemistry

Fluorine Chemistry

Physical Organic Chemistry

Analytical Chemistry

Environmental Chemistry

Food Science & Technology

Polymer Chemistry

Medicinal Chemistry

Materials Science & Technology

Science & Technology related to air conditioning

Chemistry Education, Careers & Codes of Ethics

 

For more information, please go to www.ispac2017.org

ISPAC 2017 brochure 

Facebook
Twitter
LinkedIn