สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

IUPAC ประกาศรับรองชื่อและสัญลักษณ์ธาตุใหม่ 4 ธาตุ

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) ได้ประกาศรับรองชื่อและสัญลักษณ์ธาตุใหม่ 4 ธาตุ ดังนี้
ธาตุที่ 113 ชื่อ Nihonium สัญลักษณ์ Nh
ธาตุที่ 115 ชื่อ Moscovium สัญลักษณ์ Mc
ธาตุที่ 117 ชื่อ Tennessine สัญลักษณ์ Ts
ธาตุที่ 118 ชื่อ Organesson สัญลักษณ์ Og

ตารางธาตุล่าสุด

บทความภาษาอังกฤษ

บทความแปล

 

รายละเอียดข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตีพิมพ์ในวารสาร Pure and Applied Chemistry (http://dx.doi.org/10.1515/pac-2016-0501)

รายละเอียดอื่นๆ ดูได้จาก http://www.iupac.org/iupac-announces-the-names-of-the-elements-113-115-117-and -118

Facebook
Twitter
LinkedIn