สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

IUPAC International Webinar on “Empowering Diversity in Science”, Department of Chemistry, Kamla Nehru Mahavidyalaya Nagpur and Department of Chemistry, Kalsalingam University of Research and Education, Krishnacoil in Association with Association of Chemistry Teachers (ACT) Mumbai

Department of Chemistry, Kamla Nehru Mahavidyalaya Nagpur and Department of Chemistry, Kalsalingam University of Research and Education, Krishnacoil in Association with Association of Chemistry Teachers (ACT) Mumbai Organizes IUPAC International Webinar on Empowering Diversity in Science on 16 February 2022. We take this opportunity to invite you for IUPAC International Webinar on “Empowering Diversity in Science at 11.00 am IST Via Zoom Meet and Live Streaming on YouTube.

Registration Link: https://forms.gle/wtPcvTkZi6sbviC4A

No Registration Fees for attending the International Webinar.

All registered participants will get E-Certificate after attending the session.

Submission of the Feedback Form is compulsory to get the e-certificate.

Please join the Telegram Group: https://t.me/+Fpmj4GVXcoZkYWY1

WhatsApp Group-8: https://chat.whatsapp.com/LwpSGDX8iUSCay8oqkv4xF

WhatsApp Group-9: https://chat.whatsapp.com/LZUGMiJhHp5A6afzDz4KP7

Facebook
Twitter
LinkedIn