สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
สถานที่ติดต่อ: ห้อง 317 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

วันที่สมัคร 26-05-2567

ข้อมูลส่วนตัว (กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน)

(* จำเป็นต้องใส่)

คำนำหน้า
ตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
เลขประจำตัวประชาชน * - - - -
วุฒิการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา
สถาบัน
ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา/หน่วยงานที่สังกัดอยู่
ชื่อที่อยู่สถานที่ทำงาน/หน่วยงาน
ตำแหน่ง
โทรศัพท์ที่ทำงาน/หน่วยงาน
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (กรณีจัดส่งเอกสาร)
ที่อยู่จัดส่ง *
โทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือ *
E-mail *
Password เข้าระบบสมาชิก*
ค่าธรรมเนียมสมาชิกการชำระค่าธรรมเนียมกรณีโอนเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่อีเมล์ [email protected]

หรือ อัพโหลดไฟล์ :
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินดีให้นายทะเบียนสมาคมตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิกของข้าพเจ้า