สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมาชิกภาพ

สมาชิกมี 6 ประเภท คือ 

1.     สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.1  สำเร็จปริญญาในวิชาเคมีแขนงใดแขนงหนึ่งจากสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา หรือ
1.2  ได้อนุปริญญาทางเคมี และได้ปฎิบัติงานทางเคมีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2.     สมาชิกกิติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติคุณในทางเคมี ที่คณะกรรมการได้ลงมติเชิญเป็นสมาชิก
3.     สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลผู้สนใจวิชาเคมี ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการพิจารณาลง
มติเห็นชอบให้เป็นสมาชิก
4.     สมาชิกสถาบัน ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย หน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือชมรมอื่นๆ ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าและไม่หวังผลกำไร ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกและคณะกรรมการพิจารณาลง
มติเห็นชอบให้เป็นสมาชิก
5.     สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ องค์กรนิติบุคคล ที่ไม่ใช่หน่วยงานในข้อ 4 เช่น บริษัท ห้างร้าน โรงงาน
อุตสาหกรรม ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกและคณะกรรมการพิจารณาลงมติเห็นชอบให้เป็นสมาชิก
6.     สมาชิกนิสิต-นักศึกษา ได้แก่ นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในวิชาเคมีแขนงใดแขนงหนึ่ง จาก
สถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการพิจารณาลงมติเห็นชอบ
ให้เป็นสมาชิก