สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC Century

In 2019, IUPAC will celebrate 100 years of successes. The celebrations will not only recognize the successes of IUPAC’s first one hundred years, but also look to the future of what this international community of chemists, working closely together, can continue to contribute in meeting the world’s needs through chemical research.

Organization

The Chemical Society of Thailand maintains at least 15 and not more than 25 committee members, consisting of chairperson, vice-chairpersons, secretariat, vice-secretariat, financial officer, public.

Project

Activities of the Chemical Society of Thailand (CST) 2016-2017

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

News

Activities

ภาพกิจกรรมการอบรมเคมีย่อส่วน ภายใต้โครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช และ อาจารย์ ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »
ภาพกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐานเคมี วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

ภาพกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐานเคมี (วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559) ณ อาคารกฤษณา ชุติมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา มีศุข

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิ.ย.2559 ณ ห้อง SC1-419 อาคารบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ก.พ.2559 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคาร มหามงกุฎ ชั้น 11 ห้อง 1119/1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »