สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC Century

In 2019, IUPAC will celebrate 100 years of successes. The celebrations will not only recognize the successes of IUPAC’s first one hundred years, but also look to the future of what this international community of chemists, working closely together, can continue to contribute in meeting the world’s needs through chemical research.

Organization

The Chemical Society of Thailand maintains at least 15 and not more than 25 committee members, consisting of chairperson, vice-chairpersons, secretariat, vice-secretariat, financial officer, public.

Project

Activities of the Chemical Society of Thailand (CST) 2016-2017

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

Activities

งานแถลงข่าวการจัดงาน PACCON 2015 วันที่ 17 ธันวาคม 2557
 ณ ห้องประชุมประภาประจักษ์ศุภนิติ 
ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ MACRO 2014 สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »