สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมัครสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว (กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน)

ชื่อสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา/หน่วยงานที่สังกัดอยู่

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ค่าธรรมเนียมสมาชิก
  • สมาชิกสามัญรายปี ค่าบำรุงสมาคมเคมีฯปีละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
  • สมาชิกนิสิตนักศึกษา ค่าบำรุงสมาคมเคมีฯปีละ 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
  • สมาชิกสถาบัน ค่าบำรุงสมาคมเคมีฯปีละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
  • สมาชิกนิติบุคคล ค่าบำรุงสมาคมเคมีฯปีละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
  • สมาชิกสามัญตลอดชีพ* ค่าบำรุงสมาคมเคมี 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
    *หมายเหตุ บุคคลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่สมาคมเคมีอันเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ของการเป็นสมาชิกสามัญตามข้อ 4.1 ในข้อบังคับและคณะกรรมการพิจารณา ลงมติเห็นชอบให้รับเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ