สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

แบบฟอร์มแจ้งหลักฐานการสมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

ชื่อบัญชี : สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา : สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์-รพ.รามาธิบดี

เลขที่บัญชี : 090-7166-42-5

หลักฐานการสมัครสมาชิก / ต่ออายุสมาชิก (New)