สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “School go Green initiative for enhanced living and SDGs”

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ และหัวหน้าภาควิชาเคมี/สาขาวิชาเคมี ประธานหลักสูตรเคมี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “School go Green initiative for enhanced living and SDGs” ณ ห้องประชุม 203, 205 ชั้น 2 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และ ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ความสัมพันธ์จีนไทยและความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับการประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยนายอู๋ จื้ออู่ อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และการบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุดมศึกษาไทยฯ โดยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เครดิตภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Facebook
Twitter
LinkedIn