สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

Second Announcement and Call for Papers PACCON 2017

On behalf of PACCON 2017 organizing committee, we are pleased to invite you to submit your abstract and join PACCON 2017.  Please find detailed information regarding abstract submission, registration and scientific aspects of the conference on our website: www.paccon2017.com

We would be very appreciated if you distribute this announcement to your colleagues who might be interested in participating this conference.
#PACCON2017
14611083_1057774144339192_7863610888286734043_n
Facebook
Twitter
LinkedIn