สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

Southeast Asia Global Innovation Challenge ( SEA-GIC 2019)

Southeast Asia Global Innovation Challenge ( SEA-GIC 2019) with the theme “Chemistry in IR 4.0 (SEA-GIC 2019)” and “Design Your Periodic Table of Chemical Elements Poster Competition”

Deadline:
Video Competition Deadline: 30 September 2019
Poster Competition Deadline: 30 October 2019
Final Pitch Event: Saturday 07 December 2019 @Department of Chemistry, University of Malaya, Malaysia.

More detail and registration here,
1) Video Competition Registration:
2) Poster Competition Registration:
Please send your competition files to [email protected]
Please find the enclosed brochure with information about our event.

For more details:
Contact us through:
Facebook: https://www.facebook.com/ACSUMSC
Twitter: UM ACS TWITTER MONASH ACS TWITTER
WhatsApp: (+60)-148402251 (zhafran @lay )

 

Facebook
Twitter
LinkedIn