สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

The 5th Asian Conference on Safety and Education in Laboratory (ACSEL 2018) 21-22 November 2018

Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, Okinawa, Japan

Website: acsel.esc.u-tokyo.ac.jp

Important dates:

100 words abstract due 20 July 2018

Earlybird registration deadline 21 September 2018

Proceedings due 20 November 2018

Facebook
Twitter
LinkedIn