สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

The 8st IUPAC International Conference on Green Chemistry (8th ICGC) 9-14 September 2018, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand

Website: www.greeniupac2018.com

Keydates

Abstract Submission Deadline: June 15, 2018 (Closed)

Early Bird Registration Deadline: June 30, 2018          Pre-Registration Deadline: August 31, 2018

Program Highlights

Plenary speakers : Robert H. Grubbs, USA Susumu Kitagawa, Japan
Buxing Han, China
Keynote speakers : David Cepla, USA Gert-Jan Gruter, the Netherlands
John C. Waener, USA Xin Xu, China
Meinolf Weidenbach, Germany Chao-Jun Li, Canada
S.C. Edman Tsang, UK

Topic program

Topic 1 Green Chemicals, Polymers, and Materials

 • Green Polymers/Materials
 • Green Chemicals and Solvents
 • Valorization of Waster into Chemicals

Topic 2 Green Synthesis, Manufacturing, and Engineering

 • Green Synthesis and Catalyst
 • Green Manufacturing/Engineering
 • Computer-Aided Design for Green Processes
 • Green Bioprocesses

Topic 3 Green Fossil Energy, Biomass, and Future Fuels

 • Green Energy and Energy Storage
 • Green Biofuel, Biogas and Bioenergy
 • Non-thermal Activation Methods

Topic 4 Green Chemistry Education

 • Environmental Sustainability and Life Cycle Assessment
 • Green Education and Future Directions

Topic 5 Green Technology from Start-up Companies

 

Facebook
Twitter
LinkedIn