สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ The 9th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC9)

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดประชุมวิชาการ The 9th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC9) ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม Berkeley ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (ในภาพ) ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พาราสุข นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn