สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

The International Symposium on Catalysis and Fine Chemicals 2018 (C&FC 2018) Dec 10-14, 2018 at Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND

The International Symposium on Catalysis and Fine Chemicals 2018 opens for abstract in 6 fields both oral and poster presentation as the following:

  • Selective catalytic reaction for synthesis of fine chemicals
  • New synthetic strategy, and chemical processes
  • Green & sustainable catalytic processes, and reaction media
  • Enhanced atom utilization
  • Precise olefin polymerization
  • Industrial catalytic processes

Important Date

Deadline for abstract/paper submission: July 31, 2018

Notification of abstract/paper acceptance: September 15, 2018

Deadline for early bird registration: September 30, 2018

Organized by Center of Excellence on Peterochemical and Materials Technology (PETROMAT)
Co-organized by Chemical Society of Thailand, and Catalysis Society of Japan

Symposium website: www.cfc2018.org

Facebook
Twitter
LinkedIn