สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

The IYCN launched a survey on mental health in academia

The International Younger Chemists Network (IYCN) launched a survey on mental health in academia among chemistry students, early-career researchers and recent graduates. The more young chemists participate, the more meaningful our data will be.

The survey is open from Oct 10 until Dec 10, 2022. The goal is to better understand the state of mental health in academia, and identify and quantify problems and find possible solutions.

Survey Link: tinyurl.com/2p8zmw2d

Website: IYCN

Twitter: @IntlYoungerChem ‏

Facebook: @IYCN.global

LinkedIn: company/iycn

Instagram: iycn.global

Mental-Health-Survey
Facebook
Twitter
LinkedIn