สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Workshop on Cheminformatics on natural products ในวันที่ 27 กันยายน 2562

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Workshop on Cheminformatics on natural products ในวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจาก Federation of Asian Chemical societies และขอเรียนเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและลงทะเบียนออนไลน์

Facebook
Twitter
LinkedIn