สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การประชุมนานาชาติ 7th International Conference of Indonesian Chemical Society ของสมาคมเคมีแห่งประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 26 ถึง 27 กันยายน 2561 ณ Jayapura เมือง Papua ประเทศอินโดนีเซีย

ศาสตราจารย์ สุภา หารหนองบัวนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้นำเสนองานวิจัยในฐานะ Keynote ของการประชุมนานาชาติ 7th International Conference of Indonesian Chemical Society ของสมาคมเคมีแห่งประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 26 ถึง 27 กันยายน 2561 ณ Jayapura เมือง Papua ประเทศอินโดนีเซีย และในโอกาสนี้สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยและสมาคมเคมีแห่งประเทศอินโดนีเซียได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่จะทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างทั้งสองสมาคมเพื่อให้เคมีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่ยังยืนของทั้งสองประเทศต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn