สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที่ 8

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  และ กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ห้องเรียนเคมีดาว รุ่นที่ 8 ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่าน Zoom Application โดยครูวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 200 คน เพื่อมุ่งขยายผลและประยุกต์เทคนิคการทดลองที่มีความปลอดภัย ประหยัดการใช้สารเคมีน้อย 

Facebook
Twitter
LinkedIn