สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (CST Thai/English Speech Contest 2020)

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (CST Thai/English Speech Contest 2020)  โดยให้มีการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทภาษาไทย (CST Thai Speech Contest 2020) และ ประเภทภาษาอังกฤษ (CST English Speech Contest 2020) ภายใต้หัวข้อ Chemistry for Sustainability and Prosperity Life เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้มีโอกาสแสดงออกและแสดงความคิดเห็นด้านวิทยาศาสตร์เคมีอย่างเป็นสากล โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสวทท. และ อพวช.

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 16  พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ เวทีกลาง ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน  ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. และ ดร.พีรนุช กัณหดิลก รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธี และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา มีศุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทัย  ศรีแดง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต  สกุลเขมฤทัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยรัศมิ์  สุขเขียว  ดร. สุภรา  กมลพัฒนะ และ ดร.วรพงษ์  แสงประเสริฐ เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (CST Thai/English Speech Contest 2020) ในครั้งนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn