สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเชิญชวนนักวิจัยส่งผลงานวิจัยด้าน Energy Materials เพื่อคัดเลือกในนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2017’s Fall Meeting of KSIEC เมือง ปูซาน เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย.2560

สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ขอประชาสัมพันธ์ยังนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Energy Materials เพื่อคัดเลือกไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 2017’s Fall Meeting of KSIEC ณ เมืองปูซาน (Pusan) ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 4 ท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของนักวิจัยที่สมัครได้     

  • ต้องเป็นสมาชิกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ที่มีผลงานวิจัยด้าน Energy Materials

เอกสารที่ต้องเตรียม       

  • CV ของนักวิจัยที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ผ่านมาและผลงานวิจัยที่ต้องการนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว

นักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจาก KSIEC ในส่วนของค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทางในต่างประเทศระหว่างการประชุมวิชาการ ส่วนค่าเดินทางไป กลับเกาหลี ขอให้ต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ

หากสนใจกรุณาจัดส่งรายละเอียดในรูปแบบไฟล์ pdf ไปยัง E-mail: [email protected] และเลขาธิการสมาคมเคมี : [email protected] ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2560 เพื่อการพิจารณาต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn