สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

IUPAC เปลี่ยนแปลง น้ำหนักอะตอม ธาตุบางธาตุ

ขอเชิญผู้สนใจสอบความรู้พื้นฐานเคมี เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2559

ขอเชิญผู้สนใจสอบความรู้พื้นฐานเคมี เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2559
ขอทราบรายละเอียดการสอบ โปรดติดต่อ รศ.ดร. ลัดดา มีศุข โทร 081-929-8532
E-mail: [email protected]
ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ ใบสมัครสอบความรู้พื้นฐานเคมี

Facebook
Twitter
LinkedIn